REGULAMIN ZAKUPÓW 

Na wpłatę za zakupiony przedmiot czekamy do 3 dni roboczych. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji.

Czas dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Essels International Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, kod pocztowy 00-694, adres e-mail: biuro@essels.pl, tel. 604 168 315

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.essels.pl, www.comodon.essels.pl, www.zeng.essels.pl, www.eco-de.essels.pl, www.eccox.essels.pl prowadzony jest przez Essels International Sp. z o.o. z siedzibą wul. Tytusa Chałubińskiego 8  00-694 Warszawa.  Regon: 147422750. NIP: 527-272-04-03.

2. Sprzedawca Essels International Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tytusa Chałubińskiego 8  00-694 Warszawa

      Regon: 147422750. NIP: 527-272-04-03.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym:

www.essels.pl, www.comodon.essels.pl, www.zeng.essels.pl, www.eco-de.essels.pl, www.eccox.essels.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. KONTAKT Z NAMI:

 

Adres Sprzedawcy:

Essels International Sp. z o.o.

ul. Tytusa Chałubińskiego 8

00-694 Warszawa


Magazyn:

ul. Warszawska 36

07-415 Kordowo (koło Ostrołęki)

Adres e-mail Sprzedawcy: essels@o2.pl  lub  biuro@essels.pl

  Numer telefonu Sprzedawcy: 604-168-315

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 93 1240 5442 1111 0010 7524 4342 Bank PekaoINFORMACJE OGÓLNE:

 

1.     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

      3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

      4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE:

 

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. 

2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ:

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.    Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.     Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.    Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.    Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.    Potwierdzić zamówienie,

6.    Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, na wpłaty czekamy do 5 dni.OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI:

 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.    odbiór osobisty w naszym magazynie

b.     dostawa naszym transportem przez naszych pracowników (przedmioty o dużych gabarytach - materace)

c.  drobne produkty marki ECO-DE (nie wliczając materacy ECO-DE) wysyła firma kurierska. czas wysyłki 1-5 dni roboczych.


2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    przelew na konto Sprzedawcy

b.    płatność przy odbiorze osobistym w naszym magazynie

c. dostępne metody płatności (Przelewy24)

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 

4.   Oświadczenie należy wysłać na adres: essels@o2.pl lub biuro@essels.pl

5.   Sprawy terminu i sposobu zwrotu ustalane będą drogą elektroniczną: essels@o2.pl  lub biuro@essels.pl

6.  Zwrot płatności w formie przelewu Sprzedawca dokona najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymanego przedmiotu zwrotu, na wskazane przez Kupującego konto bankowe  

7. Do zwracanego Przedmiotu należy dołączyć oryginalny dowód sprzedaży (paragon/faktura)REKLAMACJA I GWARANCJA:

 

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

3.  Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną: essels@o2.pl  lub  biuro@essels.pl

4.  Produkty objęte są gwarancją. Materace 12 miesięcyDANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM:

 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Masz pytania ? Skontaktuj się  z nami:

   604-168-315       

 biuro@essels.pl    essels@o2.pl

  Materace Comodon Zeng